ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING FINNEGANS

Eigendomsvoorbehoud


Ondernemingsgegevens


Finnegans VOF
Luisterborg 18
2930 Brasschaat
RPR Antwerpen
thibaud@finnegans.be
+32 476 08 47 80
BE0688975261


Definities

Artikel 1: Definities


Opdrachtnemer: VOF Finnegans met ondernemingsnummer 0688975261 en
maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Luisterborg 18 - die zijn bedrijf maakt van
het verlenen van diensten met betrekking tot het verstrekken van spijs en drank en/of
het ter beschikking stellen van materialen, ruimten en terreinen, met alle daarbij
behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin.


Website: het webadres https://www.finnegans.be/ , alsook alle subdomeinen en
promotiewebadressen van de Opdrachtnemer en haar merk Finnegans.


Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een
overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.


Overeenkomst: alle afspraken, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen
Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, inclusief deze algemene voorwaarden.


Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en
diensten die geleverd worden door De Opdrachtnemer, die ten uitvoer dienen te worden
gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s). text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.


Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle
overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.


De opdracht van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden. Bijkomende
voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitgesloten, behoudens wanneer deze
voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Opdrachtnemer aanvaard zijn. Van
deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.


In het geval één van de bedingen of voorwaarden opgenomen in deze Voorwaarden niet
rechtsgeldig of onrechtmatig zouden zijn, dan blijven de andere voorwaarden van
toepassing.


Deze Voorwaarden gelden in de eerste plaats, tenzij anders bepaald, voor consumenten
in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet
van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en
consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging
van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan
boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (BS30 december
2013;err., BS20 januari 2014,err., BS18 maart 2014,err., BS24 maart 2014).


Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet
naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 3: Offertes en prijzen


Offertes uitgegeven door de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij
anders in de offerte vermeld.
De Opdrachtnemer zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte
aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW
(verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.
Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn
voor rekening van de Opdrachtgever.
Met het oog op bewijslast dienen deze prijsverhogingen op vraag van de Opdrachtgever
op voorhand goedgekeurd te worden door Opdrachtnemer en Opdrachtgever op een
schriftelijke wijze of per mail.


Prijsstijgingen op basis van het indexcijfer voor gezinsconsumptie, zullen eerst met
ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de
betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht
worden.


Artikel 4: Annuleringen


Annuleringen dienen telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden. Indien telefonisch
dient de annulering te allen tijden schriftelijk bevestigd te worden.
Indien de offerte definitief is en deze door de Opdrachtnemer is bevestigd, maar de
Opdrachtgever deze toch wenst te annuleren geldt het volgende:

 • Annulering meer dan 30 dagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou
  worden uitgevoerd: geen kosten;
 • Annulering meer dan 14 dagen en minder dan 30 dagen vóór de eerste dag
  waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: tot maximaal 25% van het
  totale factuurbedrag;
 • Annulering minder dan 3 dagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou
  worden uitgevoerd: tot maximaal 75% van het totale factuurbedrag;
 • Annulering minder dan 1 dag vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou
  worden uitgevoerd: tot maximaal 100% van het totale factuurbedrag.


Deze vergoeding geldt ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie,
inkoop, voorbereiding, inkomstenderving en dergelijke.
Wanneer de annulering aan de volgende voorwaarden voldoet:


• tenminste 72 uur voor de uitvoering van de Opdracht;
• geen definitieve annulering maar een uitstel van de opdracht naar een later
moment.


Dan is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte
kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot
een maximaal bedrag van 40% van het totale factuurbedrag.


Bij een eventuele annulering, waarbij annuleringskosten betaald dienen te worden, krijgt
de Opdrachtgever een gespecificeerde rekening van de gemaakte inkoop en
voorbereidingskosten van de Opdrachtnemer.
De annuleringskosten zullen verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.


Artikel 5: Correcties op groepsgrootte


Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of
telefonisch.
Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 7 dagen voor
aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
Bij melding van negatieve correcties op de groepsgrootte:

 • tussen 7 dagen en 1 dag (24uur) voor aanvang van de opdracht, worden de
  afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 50%;
 • minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de
  afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.


Deze vergoeding zijn ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, en
dergelijke. Voor workshops is de minimale groepsgrootte is 10 personen, negatieve
correcties onder de 10 personen is dus niet mogelijk.


Artikel 6: Betaling


Finnegans is gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze
dient tenminste 14 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.


Indien een vooruitbetaling werd overeengekomen en deze niet binnen de 14 dagen werd
voldaan, verkrijgt de Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst en ingebrekestelling, te ontbinden. Dit zonder dat de Opdrachtgever uit dien
hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is.


Bij alle andere gevallen kan de betaling geschieden voor- of achteraf per
bankoverschrijving of contant.
Opdrachtgever is gehouden facturen van de Opdrachtnemer te voldoen binnen de op de
factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 30
dagen.


Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende
schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het
verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.


Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever worden alle
door de Opdrachtnemer binnen de overeenkomst aan de Opdrachtgever overgedragen
rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn
nagekomen.


Artikel 7: Toegang en gebruik van de Website


De Website van de Opdrachtnemer heeft als doel om het publiek op de hoogte te stellen
van zijn producten, alsook het geven van algemene informatie over de relevante
activiteiten van de Opdrachtnemer. Wat betreft de toegang tot de Website en de
inhoudelijke juistheid heeft de Opdrachtnemer een redelijke inspanningsverbintenis. Zo
kan de Opdrachtnemer de Website ten allen tijde opschorten of stopzetten zonder reden
of omwille van redenen van onderhoud.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van alle
verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten door
de Opdrachtgever, de exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer.
De Opdrachtgever verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van
de Opdrachtnemer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde
artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 9: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, de Opdrachtnemer respecteert de wetgeving
met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke
gegevens.


De door de Opdrachtgever meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden
voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken
van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.


Mits bewijs van identiteit, kan de Opdrachtgever via een schriftelijke aanvraag aan de
Klantendienst, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.
Indien nodig kan de Opdrachtgever ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet
volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan de Opdrachtgever zich
kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan
de Opdrachtgever zich steeds richten tot onze Klantendienst.


De Opdrachtnemer behandelt de gegevens van de Opdrachtgever als vertrouwelijke
informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


Artikel 10: Aansprakelijkheid


De Opdrachtnemer kan zich niet exonereren voor aansprakelijkheid wegens zijn opzet of
zijn grove schuld of voor die van haar aangestelden of behoudens enige vorm van
overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis.


De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van
haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door
de Opdrachtgever.


De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit
foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante
omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.


De Opdrachtnemer is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden
of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.


Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de opdracht
onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem
weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.


De Opdrachtnemer is gerechtigd om een overeenkomst niet of gedeeltelijk uit te voeren,
wanneer door overmacht met betrekking tot weersomstandigheden, beschadiging van de
dienstverlenende producten te vrezen valt. In dat geval is de Opdrachtnemer niet tot
enige schadevergoeding gehouden en zal de Opdrachtgever naar evenredigheid van het
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst gehouden zijn tot betaling.


De Opdrachtnemer verwerpt elke aansprakelijkheid van enige schade, direct of indirect of
van welke aard ook, ongeacht de wijze waarop zij is ontstaan en de personen door wie zij
is veroorzaakt, ten aanzien van de huurzaken en entertainment ,tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer;


Ingeval van vermissing, beschadiging of tenietgaan van de producten die gebruikt
werden voor de dienstverlening dient de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de kosten
van vervanging van deze zaken geldelijk te vergoeden, tenzij de schade aan de
Opdrachtnemer kan worden toegerekend. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of
georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.


Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op
zijn eigen verzekering en vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken tot
schadevergoeding van derden.


Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de netto factuurprijs van het
onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering
van de Opdrachtnemer vergoedt.


Artikel 11: Informatieverstrekking ten aanzien van de gebruikte
verbruiksgoederen


De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om, conform de Verordening van 13 December
2014 inzake Voedselinformatie aan consumenten, steeds aan de Opdrachtgever mee te
delen welke allergenen in welke producten aanwezig zijn. Bovendien zal de
Opdrachtnemer ook rekening houden met de regels omtrent reclame voor
alcoholhoudende dranken.


Artikel 12: Ontbinding


Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de
overeenkomst, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten of deze te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.


Artikel 13: Diensten op locatie


Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan Opdrachtgever toebehorende locatie,
stelt Opdrachtgever, indien nodig, de volgende faciliteiten ter beschikking: de keuken, de
ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.


Opdrachtgever zorgt dat de voorgenoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar voor
de Opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele
tekortkomingen voor zijn rekening.


Opdrachtgever is als eigenaar/huurder van de locatie verantwoordelijk voor het afval en
aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften. Indien op voorhand
overeengekomen kan de Opdrachtnemer, tegen betaling, verantwoordelijk zijn voor het
afval.


Belastingen en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en
waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Opdrachtnemer te
verlenen diensten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 14: Klachten


Eventuele klachten over de geleverde diensten, in de breedste zin van het woord, dienen
direct op de avond zelf gemeld te worden. Indien dit niet gebeurt, kan dit ook nog
achteraf telefonisch of per e-mail maar dan kan de klachtenverwerking mogelijk langer
duren.


De Opdrachtnemer kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan
het overeengekomen totaalbedrag overeengekomen.


Artikel 15: Intellectuele eigendom


Onverminderd het in deze Voorwaarde bepaalde, valt de volledige Website en de
gebruikte unieke processen onder de exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer.

Op alle teksten en creaties van artistieke waarde rust het auteursrecht van de
Opdrachtnemer zelf, van de Opdrachtnemer als Opdrachtgever van zijn aannemers en
desgevallend van de aannemers. De artistieke creaties omvatten, niet uitsluitend, het
logo, het fotografisch materiaal, het kleurenpallet en de naam.
Elke vorm van hergebruik of reproductie van de inhoud van de Website, de unieke
processen en de artistieke creaties vereist een toestemming die bij de Opdrachtnemer
aangevraagd kan worden


Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen


Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee
op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch
recht van toepassing.


Wat consumenten betreft zal de wettelijke regeling gevolgd worden, in alle andere
gevallen zullen bij een geschil de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen
bevoegd zijn, of indien nodig, het Hof van Beroep Antwerpen.